European Mouflon
Latin name : Ovis gmelini musimon x Ovis sp.
Information